Polityka prywatności

Rejestracja na międzynarodową konferencję „Miasta przyjazne turystyce – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności”, w ramach projektu „Miasta Historyczne 3.0”

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (dalej: „Administrator”).

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji – Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

III. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

rejestracja udziału w międzynarodowej konferencji „Miasta przyjazne turystyce – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności”, w ramach projektu „Miasta Historyczne 3.0, która odbędzie się w dniu 28 marca 2022 w formie hybrydowej w Krakowie (dalej „Konferencja”), założenie indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowanie Konferencji i jej przeprowadzenie oraz sprawna komunikacja i przekaz informacji dotyczących udziału w Konferencji.

IV. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. wyrażona dobrowolnie zgoda.

V. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Konferencji, a po jego zakończeniu – do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Konferencji, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Konferencji,

VII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

IX. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

XII. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych, nie będzie Pani/Pan miał(a) możliwości zarejestrowania się i wzięcia udziału w Konferencji.

XIII. Informujemy, że przebieg Konferencji będzie utrwalany w formie fotografii i zapisów video i może być rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych Miasta Krakowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone • Miasta Historyczne 3.0 © 2017

Polityka prywatności

Proudly designed by Zensite logo